คล้งข้อสอบออนไลน์ สพม.29
Username :
Password :
ระดับชั้น :
             
| ด่านล่าง |
 จำนวนแบบทดสอบ/คะแนน
แยกมาตรฐาน ระดับชั้น ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาพลศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 


[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญครูที่สอนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพม.29 [ อ่าน: 473 ] ( 8 ต.ค.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การใช้ข้อสอบออนไลน์ในการทดสอบพื้นฐานนักเรียน ม.3 และ ม.6 [ อ่าน: 2566 ] ( 2 ต.ค.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของ สพม.29 (ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ) [ อ่าน: 849 ] ( 30 ก.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพม.29 [ อ่าน: 832 ] ( 30 ก.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เชิญเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียน รู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2 จังหวัด 16 ศูนย์) และคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม [ อ่าน: 686 ] ( 26 มิ.ย.2556 )
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ [ อ่าน: 821 ] ( 20 พ.ค.2556 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
คณะทำงานร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์
คณะทำงานจัดทำโปรแกรมคลังข้อสอบออนไลน์ร่วมประชุมวางแผนจัดทำโปรแกรมคลัง
ข้อสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สพม.29 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.56 เวลา 13.00 น.
 
กิจกรรมทั้งหมด >>
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบยากมากครับ ( เด็กชายกิตติพงษ์ วงเดือน : นากระแซงศึกษา ) [ อ่าน : 662 | ตอบ : ] 30 ม.ค.2557
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบ ( เด็กชายกิตติพงษ์ วงเดือน : นากระแซงศึกษา ) [ อ่าน : 303 | ตอบ : ] 27 ม.ค.2557
[ ภาษาต่างประเทศ ] - ยากแฮงคักละๆวิชานิ ได้คะแนนกะฮอดบ่ถึงเกณฑ์ ( นายภาณุพงษ์ นรศรี : นายมวิทยาคาร ) [ อ่าน : 233 | ตอบ : ] 26 ม.ค.2557
[ คณิตศาสตร์ ] - สนุกมากเลยคะ และได้รู้แนวข้อสอบอีกด้วยคะ ( เด็กหญิง กฤษณา แดงชาด : สะพือวิทยาคาร ) [ อ่าน : 233 | ตอบ : ] 24 ม.ค.2557
[ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ] - ข้อสอบการงานอาชีพ ( น.ส.สุมิตรตา บุปผาชาติ : นาเวียงจุลดิศวิทยา ) [ อ่าน : 307 | ตอบ : ] 21 ม.ค.2557
[ วิทยาศาสตร์ ] - ขอขอบคุณครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( นายสมัชญ์  ดวงศิริ : เดชอุดม ) [ อ่าน : 258 | ตอบ : ] 20 ม.ค.2557
[ ศิลปศึกษา ] - ข้อสอบ ( นายสมัชญ์  ดวงศิริ : เดชอุดม ) [ อ่าน : 315 | ตอบ : ] 20 ม.ค.2557
[ คณิตศาสตร์ ] - ข้อสอบยากมากมาย เลยครับ อิอิอิ ^^ ( วสุพล ทองเต่าหมก : หนามแท่งพิทยาคม ฯ ) [ อ่าน : 257 | ตอบ : 1 ] 15 ม.ค.2557
[ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ] - แง้ก ( สุรัสวดี ป้องวงศ์ : มัธยมตระการพืชผล ) [ อ่าน : 270 | ตอบ : 1 ] 13 ม.ค.2557
[ วิทยาศาสตร์ ] - 55 งงเลย ( วัชรพงศ์  สมความตั้งใจ : ปทุมพิทยาคม ) [ อ่าน : 247 | ตอบ : ] 13 ม.ค.2557
[ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ] - ทำไมถึงไม่ได้คะแนนเลย ( น.ส.ณัฐชยา  เนตรพราว : น้ำปลีกศึกษา ) [ อ่าน : 252 | ตอบ : ] 12 ม.ค.2557
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบเยอะมาก ( น.ส.นิภาพร แก้วเนตร : มัธยมตระการพืชผล ) [ อ่าน : 306 | ตอบ : 4 ] 7 ม.ค.2557
[ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ] - ( ลลิตา จิตรสว่าง : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ) [ อ่าน : 204 | ตอบ : ] 7 ม.ค.2557
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบเยอะมากค่ะ ( นางสาววรางคณา วังคะฮาด 6/1 : บุณฑริกวิทยาคาร ) [ อ่าน : 294 | ตอบ : ] 8 ธ.ค.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ( นางสาวสายฝน สุวรรณัง : เดชอุดม ) [ อ่าน : 233 | ตอบ : ] 8 ธ.ค.2556
[ สุขศึกษาพลศึกษา ] - ข้อสอบง่ายๆ ( อภิญญา เลขะสันต์ : ทุ่งศรีอุดม ) [ อ่าน : 289 | ตอบ : ] 6 ธ.ค.2556
[ ภาษาต่างประเทศ ] - ต. 2.1 ข้อสอบยังไม่ออกน่ะ ( สุทธิดา  เศรษฐมาตย์ : น้ำยืนวิทยา ) [ อ่าน : 262 | ตอบ : ] 6 ธ.ค.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - โคตรง่ายครับ ( นายกิตติพงษ์ พงษ์พันนา : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ) [ อ่าน : 291 | ตอบ : 1 ] 30 พ.ย.2556
[ ภาษาต่างประเทศ ] - อ่านไม่ออก ( ขจรศักดิ์ จันทร์พันธ์ : สิรินธรวิทยานุสรณ์ ) [ อ่าน : 306 | ตอบ : 1 ] 28 พ.ย.2556
[ ภาษาต่างประเทศ ] - บ่องตง! ง๊งมากมาย ( นายสหวิทย์  ตั้งตระกูล 6/2 : บุณฑริกวิทยาคาร ) [ อ่าน : 303 | ตอบ : 1 ] 28 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบง่ายมากค่ะ แต่ทำไม่ได้ ( คำภีร์ พันธ์สุวรรณ : โนนกุงวิทยาคม ) [ อ่าน : 285 | ตอบ : 2 ] 28 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบงงมากค่ะ ( นางสาวบงกชวรรณ พาคำวงค์ 6/1 : บุณฑริกวิทยาคาร ) [ อ่าน : 280 | ตอบ : 1 ] 27 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - การคิดคะแนน ( พงศ์ศิริ พรมจารี : อ่างศิลา ) [ อ่าน : 300 | ตอบ : 4 ] 27 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ยากจักเลย ครับ ( วาทิศ สามัญทะกิจ : อ่างศิลา ) [ อ่าน : 261 | ตอบ : ] 25 พ.ย.2556
[ ภาษาไทย ] - จำนวนข้อของข้อสอบ ( นายลัคนทิน โลมาสืบ : ลือคำหาญวารินชำราบ ) [ อ่าน : 423 | ตอบ : 5 ] 25 พ.ย.2556
[ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ] - การดาวน์โหลดเกียรติบัตร ( นางสาวชลธิชา สายันต์ : เอือดใหญ่พิทยา ) [ อ่าน : 451 | ตอบ : 2 ] 24 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบม.3ยากมากค่ะ ( ศิรินภา พิกุลทอง : เขื่องในพิทยาคาร ) [ อ่าน : 287 | ตอบ : ] 23 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบม.3ยากมากค่ะ แต่ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบมากเลยค่ะ ( ศิรินภา พิกุลทอง : เขื่องในพิทยาคาร ) [ อ่าน : 279 | ตอบ : ] 23 พ.ย.2556
[ คณิตศาสตร์ ] - งงกับการคิดค่าเฉลียของคะแนนในการทำแบบทดสอบ ( วชิระ ขินหนองจอก : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ) [ อ่าน : 485 | ตอบ : 11 ] 18 พ.ย.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบดีมากค่ะ ( นางสาวรัชนก พูลประดิษฐ : บุณฑริกวิทยาคาร ) [ อ่าน : 614 | ตอบ : 2 ] 26 ก.ค.2556
[ วิทยาศาสตร์ ] - ข้อสอบดีมากค่ะ ( กมลวรรณ จำปาหอม : บุณฑริกวิทยาคาร ) [ อ่าน : 395 | ตอบ : ] 26 ก.ค.2556
[ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ] - เป็นข้อสอบที่ดีมากค่ะ ( นางสาวนิรมล โฉมงาม : เดชอุดม ) [ อ่าน : 595 | ตอบ : ] 10 ก.ค.2556
[ ภาษาต่างประเทศ ] - ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ( นางสาวยุพาภรณ์ ตะนะโส : เดชอุดม ) [ อ่าน : 719 | ตอบ : 7 ] 9 ก.ค.2556
หมายเหตุ : นักเรียนจะต้อง Login เข้าระบบถึงจะสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้.

ระบบเก็บสถิติผู้ใช้งาน
  ขณะนี้
: 1  คน
  สถิติวันนี้
: 12  คน
  สถิติเดือนนี้
: 1,075  คน
  สถิติปีนี้
: 9,141  คน
  สถิติทั้งหมด
: 80,622  คน
เริ่มใช้ : 2 กรกฏาคม 2556
เปิดให้บริการแล้ว : 696 วัน
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
 
 
Copyright @2009 - 2012 http://www.examspm29.com
คลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : support@examspm29.com
พัฒนาโดย : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29